Kas ir Jaunatne smaidam?

JAUNATNE_SMAIDAM_ir_22_biedri.png

Jaunatne smaidam ir bērnu un jauniešu organizācija, kas ir dibināta 2005. gada 5. augustā. 

Mēs esam dalīborganizācija biedrībā "Latvijas Jaunatnes sporta tūrisma federācija" un biedrībā „Bauskas rajona lauku partnerība”.

Starptautiskā līmenī esam dalīborganizācija "Alliance of European Voluntary Service Organisations".

Sadarbībā ar jaunatnes organizācijām "Mums pieder pasaule" un "Laiks jauniešiem" esam dibinājuši biedrību "Bauskas novada jaunatnes organizāciju partnerība". Organizācijas mērķis ir (1) Attīstīt ilgtspējīgu darbu ar jaunatni Bauskas novadā un veicināt jauniešu pilsonisko līdzdalību; (2) Informēt sabiedrību par jaunatnes politiku un veicināt sabiedrības izpratni par lēmumu pieņemšanas procesiem un (3) Pārstāvēt dalīborganizāciju intereses, nodrošinot interešu aizstāvību un stiprinot to kapacitāti un attīstību.

"Jaunatne smaidam" ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā (lēmums Nr. 32.6/8.71/36344, 02.12.2022.)

Organizācijas vīzija

 Mēs vēlamies būt resurss vietējās kopienas ilgtspējai.

Organizācijas misija

Mēs esam spēcīga un uz vērtībām balstīta jauniešu organizācija, kas dod iespējas radīt, piedzīvot un būt kopā.

Organizācijas mērķi


Radīt – dot iespēju vietējās kopienās mācīties, līdzdarboties un pašrealizēties;
Piedzīvot – sniegt pieredzi vietējā un starptautiskā līmenī, lai sekmētu jauniešu personīgo izaugsmi;
Būt kopā – radīt vidi, kur jauniešiem attīstīt savas kompetences vietējās kopienas izaugsmei.

Organizācijas vērtības

Iecietība, ilgtspēja, izaugsme, līdzdalība un līdzatbildība.